Oprávnenia – plynové zariadenia

 

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynovýchoprávnenia5

Oprávnenie na na opravu vyhradených technických zariadení plynových
oprávnenia6