Odborné prehliadky kotolní – 1x za rok

kotolna (2)Zabezpečujem odborné prehliadky nízkotlakových kotolní podľa vyhlášky SÚBP č.25/1984 Z. z., vypracovanie harmonogramu vykonávania revízií, vypracovanie miestneho prevádzkového predpisu a prevádzkového denníka pre NTL kotolne.

Podľa vyhlášky SÚBP 25/1984 Z. z. na zistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhl. č. 75/1996 Z. z. je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať pravidelné odborné prehliadky kotolní, v ktorých je súčet menovitých tepelných výkon kotlov väčší ako 50 kW.

V zmysle vyhlášky 25/1984 §2 sa za kotolňu považuje priestor, v ktorom sú umiestnené kotly:

  1. teplovodné s najvyššou pracovnou teplotou vody do 110 °C vrátane
  2. parné s konštrukčným pretlakom do 0,05 MPa vrátane
  3. kvapalinové, ktorých pracovná teplota kvapaliny neprevyšuje bod varu pri pretlaku 0,05 MPa

Pritom nie je rozhodujúce, či v jednej kotolni sú kotly rovnakého typu.

§ 16 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odborné prehliadky kotolní:

  • a, pred uvedením kotolní do prevádzky
  • b, po každej generálnej oprave a rekonštrukcii kotlov
  • c, pri zmene druhu paliva
  • d, vždy po jednom roku prevádzky kotolní
  • e, pri sezónnej prehliadke pred začiatkom každej sezóny