Vitajte, volám sa Jozef Hancko a chcem Vám ponúknuť služby v nasledovných oblastiach:

  • Svoju prácu vykonávam na základe osvedčenia a oprávnenia v súlade s platnou legislatívou.
  • Taktiež zabezpečujem odstránenie závad zistených pri revíziách na plynových zariadeniach.
  • Pri výkone služby používam iba kalibrované a certifikované meracie prístroje.
  •  Hlavnou činnosťou môjho podnikania sú odborné prehliadky a skúšky – revízie tlakových a plynových zariadení. Súčasťou sú aj odborné prehliadky kotolní v zmysle vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Z. z. a zaškolenie obsluhy tlakových nádob a plynových spotrebičov do 100 kW.
  • Predurčené činnosti vykonávam v bytových a rodinných domoch, v školách, priemyselných objektoch, bioplynových staniciach, čističkách odpadových vôd, čerpacích staniciach LPG a pod.

 Neoddeliteľnou súčasťou bezpečnej prevádzky každého vyhradeného technického zariadenia je vykonávanie predpísaných odborných prehliadok, skúšok a kontrol v zmysle platnej legislatívy.Odbornou prehliadkou a skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia. Môže ju vykonávať iba odoborne spôsobilá osoba – revízny technik, ktorý pre túto činnosť má osvedčenie príslušného rozsahu (vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 § 13). Rozsahy a lehoty odborných prehliadok a skúšok sú v prílohe č. 5, 9 a 10 vyhl. 508/2009.